versie januari 2020

By Ni Gastouderbureau

Inhoudsopgave:

Inleiding

Hoofdstuk 1: By Ni Gastouderbureau als organisatie

Hoofdstuk 2: De Gastouder

Hoofdstuk 3: De functie- en taakomschrijving van de Gastouder

Hoofdstuk 4: Accommodatie en materiaal

Hoofdstuk 5: Ouderbeleid

Hoofdstuk 6: Pedagogische visie

Hoofdstuk 7: Slot

Inleiding

Dit is het pedagogisch beleidsplan van By Ni Gastouderbureau
Wij verzorgen opvang aan huis waarbij we als Bemiddelaar optreden tussen Vraagouders en Gastouders. Daarbij houden wij rekening met de kwaliteitsinspectie die de GGD volgens een toetsingskader landelijk op uniforme wijze uitvoert. Dit toetsingskader bevat de volgende 7 domeinen:

1. Ouders

2. Personeel

3. Veiligheid en gezondheid

4. Kwaliteit gastouderbureau

5. Gastouderbureau in de zin van wet Kinderopvang

6. Pedagogisch beleid en praktijk

7. Klachten

In deze bijlage wordt punt 6, het ‘Pedagogisch Beleidsplan’ uitgewerkt.

Het Pedagogisch Beleidsplan is opgebouwd uit 7 onderdelen. In hoofdstuk 1 wordt By Ni Gastouderbureau als organisatie besproken. In hoofdstuk 2 komt de Gastouder aan bod. Daarna, in hoofdstuk 3, wordt de functie- en taakomschrijving van de Gastouder uitgebreid beschreven. Accommodatie en materiaal komt in hoofdstuk 4 aan bod. Het ouderbeleid staat beschreven in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 is onze pedagogische visie, naar de vier pedagogische competenties van Marianne Riksen-Walraven, uitgewerkt. In de bijlage van het Pedagogisch Beleidsplan is meer te lezen over de 4 pedagogische competenties volgens Marianne Riksen-Walraven. Hoofdstuk 7 is het slot van het Pedagogisch Beleidsplan van By Ni Gastouderbureau .

1. By Ni als organisatie

By Ni Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang wensen en Gastouders die deze opvang kunnen bieden. De Gastouders werken in opdracht van hun opdrachtgevers (Vraagouders). By Ni Gastouderbureau verzorgt de overeenkomst tussen Vraagouder en Gastouder.

Nadat een Gastouder is gekoppeld aan een gezin verzorgt By Ni Gastouderbureau de continuering en begeleiding van de ‘opvangrelatie’ tussen opdrachtgever en de Gastouder. By Ni Gastouderbureau vervult hierbij een objectieve en bemiddelende rol voor beide partijen.

Wat is goede opvang? (beschrijving van de Commissie Kwaliteit Kinderopvang)

Het bieden van goede opvang, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen, op een wijze waarmee ouders tevreden zijn. De kwaliteit van de kinderopvang dient te worden bepaalt door het verantwoord vervullen van de opvangfunctie.

Wat verstaat de overheid onder kwaliteit in de kinderopvang?

“verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving .”


2. De Gastouder

Als Gastouder ben je verantwoordelijk voor de volledige verzorging, de veiligheid en opvang van de kinderen.

Opleiding

Als Gastouder heb je een branche gerelateerde opleiding nodig. Een opleiding in de kinderopvang, in de zorg, in de hulpverlening, in de pedagogiek of didactiek is een pré. De opleiding MBO2 Helpende en Zorg volstaat uitstekend.

Ervaring

Ervaring in de kinderopvang geniet de voorkeur.

Vaardigheden

– Op een enthousiaste manier goed met ouders en kinderen kunnen omgaan;
-Betrouwbaar;
-Grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel;
-Zelfstandig kunnen werken;
-Flexibele instelling;
-Goede beheersing van de Nederlandse taal;
-Eerlijke en open communicatie met de ouders en het Gastouderbureau;
-Kundig in de verzorging van kinderen;
-Invoelend in de gezinssituatie;
-Energiek en pro-actief;

Kennis

  • Kennis van de verzorging van baby’s, peuters, kleuters en kinderen en de ontwikkelingsfasen van een kind.
  • Kennis van EHBO bij kinderen, veiligheid en hygiëne. Geldig certificaat KinderEHBO vereist.

Verantwoordelijkheden

Als Gastouder ben je primair verantwoordelijk voor de opvang, zorg en ontwikkeling van een kind. Je draagt zorg voor de juiste stimulatie en motivatie in de diversen fasen van de groei en ontwikkeling van een kind. Alle wensen en verwachtingen worden zorgvuldig met de Vraagouders en de Gastouder besproken. De Vraagouders zijn hierbij leidend in de wensen en eisen.

Doel van de functie

Het veilig en optimaal verzorgen van een kind/ de kinderen en hem op een positieve manier te stimuleren in zijn opvoeding en ontwikkeling met als doel dat de ouders met een gerust en vertrouwd gevoel hun kinderen achterlaten bij de Gastouder. En daarbij is het minstens zo belangrijk dat de Gastouder plezier heeft in haar werk en zich gewaardeerd voelt.


3. De functie en -taakomschrijving van de Gastouder

Om goede zorg te garanderen mag een Gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de Gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de Gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

By Ni Gastouderbureau bekijkt de beschikbare ruimte en hoeveel kinderen een gastouder op kan vangen.

Bij 4 of meer kinderen, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Bij calamiteiten moet deze achterwacht binnen 15 minuten bij de Gastouder aanwezig zijn. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De Gastouder moet kunnen aantonen wie deze achterwacht is, bijvoorbeeld een buurvrouw, vriendin, of ouder die in de buurt werkt.

Verwachtingen aan de Gastouder:

-Ten eerste is ben je verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van het kind;

-Je volgt het dagritme van het kind/ de ouders zoals dat in de overdracht is besproken;

-Je creëert een situatie waarin het kind zich veilig voelt, zich kan vermaken en ontwikkelen;

-Je biedt (educatieve) spelsituaties aan, om het kind positief te stimuleren in zijn ontwikkeling en groeifase;

-Je draagt in belangrijke mate zorg bij in de veiligheid en hygiëne van het kind;

Het contact tussen de Gastouder en de ouder(s)/verzorgers:

-Je houdt intensief en continue overleg en contact met de ouder(s)/verzorger(s) in verband met ontwikkelingen en veranderingen van het kind;

-Je betrekt ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind tijdens de opvang en houdt rekening met de opvattingen, meningen en zorgen van de ouder(s)/verzorger(s);

-Je informeert regelmatig naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van het kind.

-De informatie-uitwisseling vindt voornamelijk communicatief plaats maar ook doormiddel van een logboek dat dagelijks wordt bijgehouden.

-De opvanggegevens in de GastouderMap zijn up to date;


4. Accommodatie en materiaal

Bij aanname van een opdracht voert By Ni Gastouderbureau een intakegesprek met de ouder(s) van het gezin. By Ni Gastouderbureau zal de volgende onderwerpen bespreken:

– Kennismaking met de ouder(s) en eventueel de kinderen;

– Inventariseren van gezinsinformatie;

– Opvangwensen van het gezin bespreken;

– De selectieprocedure van een Gastouder bespreken;

– Verwachtingen van de Gastouder met de ouder(s) bespreken;

– De kennismakingsprocedure met de kandidaat-Gastouders;


In de opvangsituatie van de Gastouder zijn de volgende richtlijnen van belang:

– de inrichting van binnen- en buitenruimte is afgestemd op activiteiten die passen bij de leeftijd van kinderen;

– een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar afgestemd op het aantal op te vangen kinderen

– voldoende binnen- en buitenspeelruimte;

– de inrichting van binnen- en buitenruimte is veilig en vertrouwd (wordt nader uitgewerkt in een risico- inventarisatie);

– de hygiëne binnen de opvangruimten

– de hygiëne en veiligheid omtrent eventuele huisdieren

– de inrichting van binnen- en buitenruimte biedt uitdaging en ruimte tot ontdekking en ontwikkeling van het kind (de keuze en het aanbod van speelgoed).

– het huis waarin de opvang plaatsvindt dient rookvrij te zijn. Tevens is het verplicht op iedere verdieping rookmelders te plaatsen.


5. Ouderbeleid

Een Gastouder zal een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overnemen van de ouder(s). Dit feit maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling en opvoeding van het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten worden vergroot.

Om kinderen de juiste opvang te bieden is een goede samenwerking tussen ouder(s), Gastouder en By Ni Gastouderbureau van groot belang.

Aan deze samenwerking wordt door middel van de volgende manieren vorm gegeven:

•Een oudercommissie

Om de belangen van ouders te behartigen zet By Ni Gastouderbureau zich in om tot een oudercommissie te komen. Deze oudercommissie is voor alle ouders met een Gastouder en bedoeld om de belangen van zowel Vraagouder als Gastouder te behartigen. Dit betekent uiteraard dat alle ouders mogen plaatsnemen in deze commissie.

•Risico-inventarisaties

Deze worden uitgevoerd door By Ni Gastouderbureau in samenwerking met de Gastouder.

6. Pedagogische visie

By Ni Gastouderbureau zorgt voor opvang van kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen naar zelfstandigheid en (keuze)vrijheid. Wij doen dit met aandacht voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders.

By Ni Gastouderbureau sluit zich aan bij de vier pedagogische competenties van Marianne Riksen-Walraven.

De vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen zijn volgens Riksen:

6.1. Veiligheid

Een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt. Dit is nodig om zich te ontwikkelen op verschillende vlakken. Een Gastouder kan een kind dit gevoel geven door het te accepteren zoals het is en door het te waarderen. Dit uit een Gastouder door het kind te complimenteren en motiveren in allerhande situaties zoals: wanneer het kind een puzzeltje heeft gemaakt, wanneer het kind zijn blokjes helpt opruimen, wanneer het kind zijn jas ophangt etc. Riksen geeft aan, dat er drie bronnen van veiligheid zijn:

1.Relaties met de (vaste en sensitieve) leidsters: in dit geval is dat de Gastouder; (daarom legt By Ni Gastouderbureau ook contractueel vast dat de Gastouder en de vraagouder een ‘samenwerking’ voor minimaal 1 jaar aangaan.)

2.Relaties met andere (bekende) kinderen;

3.De inrichting van de omgeving (die bijdraagt aan gevoel van geborgenheid door middel van akoestiek, licht, kleur en inrichting). De Gastouder draagt zorg voor deze omgeving. Zij zorgt ervoor dat de omgeving waarin de kinderen verkeren schoon en veilig is/ blijft. De kinderen moeten goed bij het speelgoed kunnen en er dient genoeg ruimte te zijn om te kunnen knutselen/ spelen.

Daarnaast zijn de volgende punten volgens By Ni Gastouderbureau onmiskenbaar voor een veilige basis:

– Er mag geen angst zijn voor incidenten tijdens het spelen (geweld, op gebied van hygiëne, fysieke ongelukken)

– De omgeving moet geborgenheid geven

– Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om gecontroleerd fouten te mogen maken en hiervan te leren

6.2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke competentie’ 

Hiermee wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Exploratie en spel zijn belangrijke bronnen. Het gaat daarbij in het bijzonder om: inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen.

Veiligheid en geborgenheid zijn de basis voor zelfvertrouwen van de kinderen en uitdaging is de basis voor zelfstandigheid. In de praktijk ziet men dit als volgt terug:

-Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen;

-In samenspraak worden er richtinggevende regels gesteld;

-De kinderen leren omgaan met andere kinderen;

-Focus op het kunnen van het kind;

-Focus op het plezier van het kind in ontwikkeling van zijn talenten;

-Blijven ontdekken en prikkelen door breed aanbod is spelletjes, knutselwerkjes, baksels, koken, activiteiten binnen en buiten etc.;

-Kinderen verantwoordelijk houden voor eigen gedrag en hierin geven Gastouder/ ouder het goede voorbeeld;

-Schoolse vaardigheden ondersteunen en helpen ontwikkelen;

-Kinderen op fysieke vaardigheden motiveren (op sportief en motorisch gebied);

-Feedback geven op het kunnen, op een positieve, ondersteunde wijze zodat drempels worden verlaagd;

-Met vallen en opstaan leren op een veilige manier;

-Ruimte/ hulp en ondersteuning bieden in het ontdekken van de wereld en van zichzelf.

De Gastouder daagt de kinderen uit door ontwikkelingsgerichte spellen te spelen zoals puzzels maken, blokkentorens bouwen, memorie spelen etc. De Gastouder gaat om met de verschillen tussen de kinderen (in leeftijd, interesses en ontwikkeling) door spellen/ opdrachten op niveau aan te bieden.

Ook zorgt de Gastouder ervoor dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen door zoveel mogelijk op één lijn te zitten wat betreft de ‘opvoedkundige’ regels voor de kinderen. Zo weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt, wat ze kunnen verwachten, waar de grenzen liggen en dit geeft dan weer zelfvertrouwen omdat de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren.

6.3. Gelegenheid tot ontwikkelen van de sociale competentie

Sociale kennis en vaardigheden zoals het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Belangrijk aspect is de ervaring binnen de interactie met andere kinderen en volwassenen. Van de Gastouder wordt dan ook verwacht dat ze met regelmaat situaties creëert waarin de kinderen uitgedaagd worden in contact met anderen. Bij een lagere bezetting zal Gastouder de uitdaging opzoeken door bijvoorbeeld het kind/ de kinderen mee te nemen naar een (buurt)speeltuintje om de interactie met andere kinderen te stimuleren. Het halen van een broodje bij de bakker of een klein boodschapje in de supermarkt brengt het kind/ de kinderen in contact met volwassenen.


In de omgang met leeftijdgenootjes, volwassenen en de Gastouder leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op andere mensen kennen. Hierdoor leert het kind inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens. Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. De Gastouder is de aangewezen persoon om het kind hierin te begeleiden. Voorbeeldsituatie I: het kind wil niet uit zichzelf delen: de Gastouder legt uit waarom dit belangrijk is en helpt bij het eerlijk delen.
Voorbeeldstuatie II: Het kind lacht een gevallen, huilend kind uit: De Gastouder helpt het huilende kind en legt het andere (lachende) kind uit waarom het niet aardig is om een verdrietig kindje uit te lachen.


Het waarnemen van gevoelens van kinderen is belangrijk. Vanuit de pedagogische visie van de By Ni Gastouderbureau wordt het positief benaderen van kinderen gestimuleerd. Met positief benaderen wordt bedoeld dat een kind niet geconfronteerd wordt met zijn/ haar fouten (je houdt je pen verkeerd vast) maar leert hoe het iets kan verbeteren (je kunt je pen beter tussen je duim en wijsvinger houden). Dus zonder dat je zegt dat een kind iets fout doet kun je direct een positieve draai aan een fout geven door direct de oplossing aan te bieden. Uit onderzoek is gebleken dat dit veel beter is voor het zelfvertrouwen van het kind en dat dit tot effectievere verbetering in gedrag leidt.

In de praktijk ziet men dit als volgt terug:

– Leren verplaatsen in een ander;

– Het goede voorbeeld geven in spreekvaardigheid en contact met anderen;

– Kinderen de omgeving laten ontdekken en andere omgevingen laten ontdekken;

– Ontmoetingen en omgang met anderen stimuleren;

– Kinderen leren zichzelf te uiten, nee te mogen zeggen, leren te bedanken en Gastouder/ ouder geeft hierin zelf het goede voorbeeld;

– Interactie stimuleren

6.4. Waarden en normen, ‘cultuur’

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. De Gastouder heeft hierbij een voorbeeldrol. Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen.

Kinderen leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen.

Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften naar de manier waarop mensen zich behoren te gedragen.

Het is dan ook van belang dat de Gastouder en ouder(s) communiceren over wat gehanteerd wordt in de opvoeding, omgang, de regels met betrekking tot elkaar en tot de kinderen. Om een aantal voorbeelden te noemen: wanneer ouders willen dat hun kind(eren) volwassenen aanspreekt met dient de Gastouder dit ook van het kind(eren) te verwachten.

Wanneer ouders willen dat hun kind(eren) altijd netjes bedanken wanneer zij iets krijgen dient de Gastouder hier ook zorg voor te dragen.

Kinderen leren spelenderwijs om op een respectabele manier met elkaar om te gaan.

Hierin vervult de Gastouder een belangrijke voorbeeldfunctie. In haar handelen en houding brengt de Gastouder haar waarden en normen over op de kinderen. Dus de Gastouder dient zich ook aan de gangbare omgangsvormen met anderen te houden. Zij moet zich aan dezelfde normen en waarden houden zoals van de kinderen verwacht wordt. Daarbij geeft de Gastouder ook uitleg waarom dit belangrijk is. De Gastouder legt bijvoorbeeld uit waarom je elkaar niet uit mag lachen, waarom je netjes gedag moet zeggen, waarom je moet bedanken voor het broodje bij de bakker etc. Door het goede voorbeeld te geven en ook aan te geven wat er van het kind verwacht wordt (en waarom) zal het kind gaandeweg deze gewoontes overnemen.

Een Gastouder:

– Leert kinderen respect te hebben voor elkaar;

– Leert kinderen open te staan voor anderen;

– Leert kinderen respect te hebben voor de natuur;

– Accepteert kinderen zoals zij zijn. Ieder kind is een individu en alle kinderen zijn verschillend (gesloten, druk, verlegen);

– Stelt kinderen op hun gemak. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid wat van belang is voor hun ontwikkeling;

– Geeft kinderen de ruimte om zich te ontplooien op emotioneel, creatief, motorisch en cognitief vlak dmv spelletjes doen, puzzels maken, samen knutselen, boekjes lezen, buiten spelen);

– Stimuleert het kind op een positieve manier door complimentjes te geven en uitleg te geven over hun gedrag (dat vond oma heel lief van jou/ wat kun jij al knap ‘dank u wel’ zeggen, wat heb jij goed geholpen met opruimen);

– Biedt structuur aan het kind via dagindeling en het stellen van regels en grenzen (in overleg/ aansluiting met de ouders) en voert deze consequent uit;

– Leert kinderen anderen te bejegenen zoals zij zelf bejegend willen worden

– Laat zich niet negatief uit (over anderen) in het bijzijn van kinderen;

– Heeft een voorbeeldrol in optimistisch/positief, vriendelijk en beleefd zijn;

7. Slot

By Ni Gastouderbureau heeft als doel om professionele, persoonlijke en een vertrouwde manier van kinderopvang te bieden. Door de opvang te laten verzorgen door een Gastouder komt het kind in een vertrouwde omgeving en kleinschalige opvang terecht.
By Ni Gastouderbureau is er van overtuigd dat hiermee rust gecreëerd wordt voor zowel de vraagouder als het kind, wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

In deze visie staan de Vraagouder, de Gastouder en By Ni Gastouderbureau als team rondom het kind en zorgen samen voor een omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontplooien.

By Ni Gastouderbureau is altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen, klachten etc.
Hier zal zo snel en zo goed mogelijk op in gespeeld worden. By Ni Gastouderbureau staat voor een prettige, vertrouwde en persoonlijk manier van samenwerken.