AVG Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
Het privacybeleid van By Ni is terug te vinden op https://byni.nl/home/privacybeleid/
By Ni verwerkt onder andere deze persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Voornamen, voorletters, achternamen en tussenvoegsels; titels; adres, postcode en woonplaats; provincie en land; telefoonnummer(s); e-mailadres en website; geslacht; geboortedatum; overlijdensdatum; Burgerlijke staat; LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest; werkzaam bij organisatie; bankrekeningnummer; structureel aanwezigen en huisgenoten;
Overige persoonsgegevens:
Noodnummers: gegevens van werkgever, achterwacht en (tand)arts; kinderopvanguren; tijden en kosten; diploma’s en EHBO certificaat (van de gastouder); schriftelijke communicatie; verslaglegging van huisbezoeken
Bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over gezondheid; kopie legitimatiebewijs; kopie VOG (gastouder en structureel aanwezigen); BSN van gastouder, ouders en diens kind(eren)

By Ni verwerkt gegevens die nodig zijn voor het adequaat verzorgen van gedegen kinderopvang.
Het welzijn van het kind staat hierin centraal. De verwerkte gegevens zijn onder te verdelen in verplichte gegevens volgens de Wet Kinderopvang en voor instanties als de GGD en Belastingdienst. Daarnaast zijn er gegevens die nodig zijn om op een veilige manier de juiste zorg aan kinderen te kunnen bieden. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens van gastouder en de op te vangen kinderen. De overige gegevens zijn nodig om een goede administratie te kunnen voeren, alle partijen van de juiste informatie te kunnen voorzien en als naslagwerk. Voor het zakelijke deel van de administratie is het belangrijk om gegevens uit te kunnen wisselen tussen By Ni, gastouder en vraagouder(s) of te delen met instanties zoals de GGD en Belastingdienst.

Met ondertekening van deze verklaring geven partijen aan akkoord te gaan en bekend te zijn met het privacy beleid van By Ni. Deze verklaring is van kracht op alle in gebruik zijnde documentatie en de digitale omgeving  van By Ni. Partijen verklaren akkoord te zijn met het delen van gegevens met instanties zoals bovengenoemd, als wel bij nog onbemiddelde opdrachten het uitwisselen van persoonsgegevens aan potentiële kandidaat gastouder(s) en vraagouder(s).
Naast persoonsgegevens wordt in dat geval informatie uitgewisseld over de opvangwensen voor het kind, het welzijn van het kind, administratieve gegevens over contracten, facturen en betalingen, kortom; alle informatie die betrekking heeft op de opvang in de breedste zin van het woord.